top of page
Domov sociálnych služieb Medzilaborce n.o. 

 Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby znevýhodneným občanom so zdravotným postihnutím a snaha o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti, predovšetkým použitím vhodných nástrojov sociálnej pomoci a metód sociálnej práce.

 Domov sociálnych služieb Medzilaborce  –  poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov. Domov sociálnych služieb poskytuje  celoročnú pobytovú formu sociálnej  služby, pomoc pri  odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť a rozvoj pracovných zručnosti, utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov sociálnych služieb Medzilaborce sa nachádza na adrese Cintorínska 870, Medzilaborce. Zariadenie  má dve poschodia, na ktorých sú izby prijímateľov sociálnej služby a sociálne zariadenia. Na prízemí sa nachádza administratívna časť zariadenia, vyšetrovňa, práčovňa a miestnosť pre rozvoj pracovných zručnosti. Na poschodí

sú izby prijímateľov sociálnej služby, jedáleň  a kuchyňa. Prijímatelia sociálnej služby sú umiestnení v  dvoj a 

troj  – posteľových izbách, ktoré sú bunkového typu s vlastným hygienickým zariadením, televízorom a chladničkou. Zariadenie je rodinného typu s kapacitou 33 prijímateľov sociálnej služby.

 Väčšina zdravotne postihnutých ľudí by svoj život najradšej prežila vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje,

že možnosti ich naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené. V zariadení pracujú  skúsené opatrovateľky, ktoré sa celoročne starajú o prijímateľov sociálnych služieb  umiestnených v Domove sociálnych služieb Medzilaborce a snažia sa monitorovať ich ciele, ktoré musia odpovedať ich súčasným schopnostiam a možnostiam z hľadiska ich zdravotného stavu.

bottom of page