Podmienky prijatia

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, umiestnenia do zariadenia sociálnej starostlivosti zabezpečuje sociálny odbor VUC Prešov, ktorý akceptuje voľbu zariadenia , ktoré si vyberie klient.

Umiestnenie do ZPS a ZOS zabezpečujú mestské alebo obecné úrady v mieste trvalého bydliska, kde je potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu. Potrebné tlačivá 1/ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, 2/ Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Uvedené tlačivá občan môže nájsť na www.po-kraj.sk Spolu s bližšími informáciami o umiestnení.

Ďalej budú potrebné aj nasledujúce doklady : 

 1. Vypísaná a podpísaná žiadosť žiadateľom , prípadne opatrovníkom žiadateľa.

 2. Posudok o zdravotnom stave, vydaná posudkovým útvarom VUC Prešov. Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

 3. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.

 4. V prípade nesvojprávnosti žiadateľa rozsudok okresného súdu o pozbavení spôsobilosti – listina o ustanovení opatrovníka.

 5. Rodný list žiadateľa /resp. fotokópia/

 6. Občiansky preukaz žiadateľa.

 7. Preukaz poistenca – zdravotná dokumentácia.

 8. Potvrdenie o bez-infekčnosti prostredia /tri dni pred nástupom/

 9. Preukaz ZŤP.

 10. Vypísané a podpísané vyhlásenie o majetkových pomeroch.


Do zariadenia je možné prijať žiadateľa aj ako samoplatcu.

DSS Medzilaborce n.o. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby 

v oblasti sociálnych služieb. 

Nájdete nás aj na Facebooku
 • Facebook Social Icon
Rýchly kontakt

DSS ​Medzilaborce: 057 /7322113
Habura 49: 057 /7392408

Habura 309: 057 /7795120


 

​​​

© 2021 by DSS Medzilaborce n.o. Všetky práva vyhradené

 Proudly created with Wix.com & Bc.Ľuboš Kocurišin