DSS Medzilaborce n.o., Cintorínska 870, 06801 Medzilaborce 

 

C E N N Í K 

sociálnej služby, spôsob platenia úhrady a podmienky platenia za sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách pre rok 2021 v Zariadení opatrovateľskej služby Habura. DSS Medzilaborce n.o. v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 72 čl. 3 určuje sumu úhrady za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov nasledovne: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ODBORNÉ ĆINNOSTI : (§ 16 zákona 448/2008 Z.z.) 

- prijímateľ neplatí 

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI : ( § 17 zákona 448/2008 Z.z.) 

Stravovanie podľa § 17,čl.3,4,5 : 

- plná stravná jednotka 4,64 € / deň 

Z toho: Raňajky 0,60 €/deň – stravná jednotka 0,40 €, režijné náklady 0,20 € 

Desiata 0,42 €/deň – SJ - 0,30 €, RN – 0,12 € 

Obed 1,92 €/deň – SJ – 1,19 €, RN – 0,73 € 

Olovrant 0,42 €/deň – SJ – 0,30 €, RN – 0,12 € 

Večera 1,28 €/deň – SJ – 0,80 €, RN – 0,48 € 

Pri diabetickom stravovaní 

II. večera 0,51€/ deň SJ – 0,37 €, RN – 0,14 € 

Ubytovanie /§17 čl. 2/ 

- Jedno posteľová izba 5,25 € / deň 

- Dvoj a troj posteľová izba 5 € / deň 

 

Upratovanie : 0,30 € / deň 

Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,30 € / deň 

ĎALŠIE ČINNOSTI : (§ 18 čl. ods. a 4,6) 

Úschova a evidencia cenných vecí a finančných prostriedkov 0,- € /deň 

Spôsob platenia: je stanovený v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

- Do pokladne zariadenia, prípadne prevodom na účet 

 

Podmienky platenia: sú stanovené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

- do 3 dní po termíne výplaty dôchodku v mesiaci poskytovania sociálnej služby 

- za neprítomnosť sa vracia pomerná časť úhrady v zmysle zákona.