top of page
Špecializované zariadenie sociálnych služieb, Habura 309

 Špecializované zariadenie sociálnych služieb Habura vzniklo 01. 01. 2018 s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby. Je zamerané na poskytovanie sociálnych služieb osobám trpiacim schizofréniou

 V špecializovanom zariadení poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

  • sociálne poradenstvo

  • sociálna rehabilitácia

  • ubytovanie

  • stravovanie

  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

  • osobné vybavenie

 

 V špecializovanom zariadení zabezpečujeme:

  • pracovnú terapiu

  • záujmovú činnosť

 

 V špecializovanom zariadení utvárame podmienky na:

  • úschovu cenných vecí

 

 Objekt zariadenia a areál je situovaný v centre obce. Je obklopený nádhernou prírodou, ktorá plní aj relaxačnú funkciu a pozitívne pôsobí pre celkovú psychoklímu prijímateľov sociálnych služieb v špecializovanom zariadení. Budova zariadenia je dvojpodlažná. Ubytovacia časť na každom podlaží pozostáva z rovnej časti, kde sa nachádzajú dvojposteľové a jednoposteľové izby. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom, kde na každú bunku, ktorá pozostáva z dvoch susedných izieb pripadá vlastné hygienické a sociálne zariadenie. Každá izba je vybavená uniformným zariadením a predsieňou. Zariadenie nemá charakter nemocničného prostredia, spĺňa však všetky podmienky poskytovania pomoci pri životne nevyhnutných dôležitých úkonov. Spoločné priestory sú riešené veľkoryso s možnosťami využitia k spoločensko – kultúrnym aktivitám jednotlivcov a skupín.

bottom of page