top of page
  • Obrázek autoraBc. Ľuboš Kocurišin

Podmienky prijatia

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, umiestnenia do zariadenia sociálnej starostlivosti zabezpečuje sociálny odbor VUC Prešov, ktorý akceptuje voľbu zariadenia , ktoré si vyberie klient.Umiestnenie do ZPS a ZOS zabezpečujú mestské alebo obecné úrady v mieste trvalého bydliska, kde je potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu. Potrebné tlačivá 1/ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, 2/ Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Uvedené tlačivá občan môže nájsť na www.po-kraj.sk Spolu s bližšími informáciami o umiestnení.

Ďalej budú potrebné aj nasledujúce doklady :

Vypísaná a podpísaná žiadosť žiadateľom , prípadne opatrovníkom žiadateľa.Posudok o zdravotnom stave, vydaná posudkovým útvarom VUC Prešov. Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.V prípade nesvojprávnosti žiadateľa rozsudok okresného súdu o pozbavení spôsobilosti – listina o ustanovení opatrovníka.Rodný list žiadateľa /resp. fotokópia/Občiansky preukaz žiadateľa.Preukaz poistenca – zdravotná dokumentácia.Potvrdenie o bez-infekčnosti prostredia /tri dni pred nástupom/Preukaz ZŤP.Vypísané a podpísané vyhlásenie o majetkových pomeroch.

Do zariadenia je možné prijať žiadateľa aj ako samoplatcu.

46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page